Norma de privacidade

En galego

Quen somos

O enderezo do noso sitio web é: https://trasno.gal.

Que datos persoais recollemos e por que os recollemos

Comentarios

Cando os visitantes deixan comentarios no sitio recollemos os datos mostrados no formulario de comentarios, e tamén o enderezo IP do visitante e a cadea do axente de usuario do navegador para axudar á detección do lixo.

Unha cadea anonimizada  a partir do voso enderezo de correo electrónico (tamén chamado un hash) pode ser enviada ao servizo de Gravatar para ver se o estás utilizando. O norma de protección da privacidade de Gravatar está dispoñíbel aquí: https://automattic.com/privacy/. Despois de aprobar o voso comentario, a imaxe do perfil é visíbel ao público no contexto do voso comentario.

Multimedia

Se cargas imaxes ao sitio web, terías que evitar a carga de imaxes con datos incrustados de localización (EXIF GPS). Os visitantes ao sitio web poden descargar e extraer calquera dato de localización de imaxes neste sitio web.

Formularios de contacto

Rastros

Se deixas un comentario no noso sitio podes optar por gardar o teu nome, enderezo de correo electrónico e sitio web nos rastros (cookies). Estes serven á túa comodidade de modo que non tes que volver escribir os detalles da túa identificación outra vez cando deixas outro comentario. Estes rastros durarán un ano.

Se tes unha conta e inicias sesión neste sitio, configurarase un rastro provisional para determinar se o teu navegador acepta testemuños. Este rastro non contén datos persoais e desbótase cando pechas o navegador.

Cando inicias sesión no sitio, configuramos varios rastros para gardar a túa información de inicio de sesión e as túas escollas de presentación en pantalla. Os rastros de inicio de sesión duran dous días e os de opcións de pantalla, un ano. Se seleccionas “Lémbrame”, o voso inicio de sesión persistirá dúas semanas. Se pechas a sesión da túa conta, eliminarase a o testemuño do inicio de sesión.

Se editas ou publicas un artigo, un rastro adicional gardarase no teu navegador. Este rastro non inclúe datos persoais e sinxelamente indica o identificador da publicación do artigo que acabas de editar. Expira ao pasar 1 día.

Contido incorporado doutros sitios web

Os artigos neste sitio poden incluír contido empatado (por exemplo vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido empatado con orixe noutros sitios compórtase exactamente do mesmo xeito ca cando o visitante visita directamente esoutro outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre ti, utilizar rastros, incorporar un seguimento por terceiras partes e monitorizar a túa interacción con ese contido empatado, incluíndo a trazabilidade da túa interacción con ese contido se tes unha conta e tes unha sesión iniciada nese sitio.

Analíticas
Con quen compartimos os vosos datos

A efectos puramente estatísticos de visitas, con Automattic

Canto tempo retemos os vosos datos

Se deixas un comentario, o comentario e a os seus metadatos retéñense indefinidamente. Isto serve por exemplo para recoñecerte e aprobar calquera dos seguintes comentarios automaticamente en lugar de mantelos pendentes nunha cola de moderación.

Para usuarios que se rexistran no noso sitio web (e calquera), tamén almacenamos a información persoal proporcionada no seu perfil de usuario. Todos os usuarios poden ver, editar ou eliminar a súa información persoal en calquera momento (coa excepción de non poder mudar o seu nome de usuario).  Os administradores do sitio web tamén poden ver e editar esa información.

Que dereitos tedes sobre os vosos datos

Se tes unha conta neste sitio, ou deixaches comentarios, podes pedir recibir un ficheiro exportado dos datos persoais que temos de ti, incluíndo calquera dato que nos teñas proporcionado a nós. Tamén podes pedir que borremos calquera dato persoal manteñamos sobre ti. Isto non inclúe calquera dato que esteamos obrigados a manter por motivos administrativos, legais, ou propósitos de seguranza.

A onde enviamos os vosos datos

Os datos de visitantes son comprobados por un servizo automatizado de detección de lixo.

A vosa información de contacto

información adicional

Como protexemos os vosos datos?

Procuramos ter os mínimos datos persoais e recomendamos o uso de avatares, alias ou pseudónimos

Que procedementos contra a fenda de datos temos?

Facemos copias de seguranza regulares que se almacenas no noso servizo de aloxamento

De que terceiros recibimos datos

De ninguén

Que decisións automatizadas e/ou perfilado facemos dos datos do usuarios

Ningunha

Requirimentos de avisos normativos do sector

Cumprimos co RXPD e a LOPD

Actualizado, febreiro de 2021

 

In english

Who we are

Our website address is: https://trasno.gal.

What personal data we collect and why we collect it

Comentarios

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Multimedia

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements